GIMNAZJUM

I

Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest:

 • przedstawienie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej,
 • uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki w terminie wyznaczonym przez Dyrektora,
 • odbycie rozmowy kandydata i jego rodziców z Dyrektorem,
 • podpisanie przez rodziców ucznia oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem opłat za naukę,
 • w przypadku ucznia ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej wymagane jest złożenie podania do 30 maja oraz przedstawienie zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej.
 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły przysługuje absolwentom Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wejherowie, pod warunkiem zapisania się do 15 maja, w roku ukończenia klasy VI.
 2. Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
 3. Kandydat nabywa prawa ucznia Szkoły z chwilą wpisania na listę uczniów.

II

Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy lub grupy dwujęzycznej jest spełnienie warunków powyższych oraz:

 • złożenie wniosku o przyjęcie do klasy lub grupy dwujęzycznej,
 • przystąpienie do sprawdzianu obejmującego test pisemny i ustny z języka obcego.
 1. Uczeń zostaje przyjęty do klasy lub grupy dwujęzycznej, gdy:
 • uzyskał pozytywny wynik z testów,
 • złożył wniosek o przyjęcie do klasy lub grupy dwujęzycznej w terminie określonym przez Dyrektora.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej jest:

 • przedstawienie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej,
 • uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej w kl. IV – VI z języka polskiego i matematyki, a w kl. I – III z wiedzy zintegrowanej w terminie wyznaczonym przez Dyrektora,
 • odbycie rozmowy kandydata i jego rodziców z Dyrektorem,
 • podpisanie przez rodziców ucznia oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem opłat za naukę.
 1. Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły Podstawowej podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
 2. Kandydat nabywa prawa ucznia Szkoły Podstawowej z chwilą wpisania na listę uczniów.