SZKOŁA PODSTAWOWA

 Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej jest:

 • przedstawienie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej,
 • uzyskanie pozytywnego wyniku rozmowy kwalifikacyjnej w kl. IV – VIII z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego, a w kl. I – III z wiedzy zintegrowanej w terminie wyznaczonym przez Dyrektora,
 • odbycie rozmowy kandydata i jego rodziców z Dyrektorem,
 • odbycie rozmowy kandydata i jego rodziców z psychologiem
 • podpisanie przez rodziców ucznia oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem opłat za naukę.
 1. Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły Podstawowej podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
 2. Kandydat nabywa prawa ucznia Szkoły Podstawowej z chwilą wpisania na listę uczniów.

II

Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy lub grupy dwujęzycznej jest spełnienie warunków powyższych oraz:

 • złożenie wniosku o przyjęcie do klasy lub grupy dwujęzycznej,
 • przystąpienie do sprawdzianu obejmującego test pisemny i ustny z języka obcego.
 1. Uczeń zostaje przyjęty do klasy lub grupy dwujęzycznej, gdy:
 • uzyskał pozytywny wynik z testów,
 • złożył wniosek o przyjęcie do klasy lub grupy dwujęzycznej w terminie określonym przez Dyrektora.