Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

Stowarzyszenie Oświatowe – podmiot prowadzący Społeczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka z siedzibą w Wejherowie, ul. Obrońców Wybrzeża 1, reprezentowane przez Zarząd jest administratorem danych osobowych uczniów i ich przedstawicieli ustawowych.

  • dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust 1 pkt. c RODO lub zgody uzyskanej od uprawnionego;

  • odbiorcą danych osobowych są osoby zaangażowane w wypełnianie obowiązków i zadań szkoły i podmiotu prowadzącego, podmioty świadczące usługi na rzecz administratora np. w zakresie obsługi informatycznej, usług edukacyjnych, ubezpieczeniowych, świadczeń zdrowotnych, usług turystycznych, BHP;

  • dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązkowego ustawowego okresu przechowywania dokumentacji, zgodnie z właściwymi przepisami;

  • uprawniony ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania
    i przenoszenia, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody także prawo wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

  • uprawniony ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do organu nadzorczego gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

  • podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia nowej lub kontynuowania podpisanej umowy dot. świadczenia usług dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

  • dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.